საინვესტიციო და ბიზნეს პროექტების სამართლებრივ–საკონსულტაციო უზრუნველყოფა საქართველოს სამოქალაქო, სამეწარმეო, საგადასახადო, საბაჟო, ადმინისტრაციულ და შრომითი კანონმდებლობის შესაბამისად.

საადვოკატო და წარმომადგენლობით საქმიანობა ჩვენი კლიენტების ინტერესების შესაბამისად, სახელმწიფო დაწესებულებებსა და ნებისმიერი ინსტანციის სასამართლო ორგანოში თუ საარბიტრაჟო სასამართლოში.

კლიეტის ინტერესების შესაბამისად, მოლაპარაკებებისა და შეთანხმებების წარმოება, როგორც კერძო, ასევე, სახელმწიფო ორგანიზაციებთან და დაწესებულებებთან.

კლიენტის ინტერესების შესაბამისად, ნებისმიერი ტიპის ხელშეკრულებების შეთანხმებებისა და მემორანდუმების მომზადება და გაფორმება.

ნებისმიერი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის კომერციული და არაკომერციული იურიდიული პირის დაფუძნება, რეგისტრაცია, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია.

კომპანია ახორციელებს უძრავ–მოძრავი ქონებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ უზრუნველყოფას (ქონების შეძენა, გასხვისება ან რაიმე ფორმით მისი დატვირთვა), ასევე, საკუთრების რეგისტრაციას საქართველოში არსებულ შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოებში და ამ მიზნის მისაღწევად ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებასა და იურიდიული მოქმედების განხორციელებას.

კომპანია უზრუნველყოფს საავტორო და ინტელექტუალური საკუთრების რეგისტრაციას და დაცვას საქართველოს ტერიტორიაზე.

კომპანია ახორციელებს ყველა ტიპის იურიდიული მნიშვნელობის დოკუმენტაციის ექსპერტიზას და შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების გაცემას.

კომპანია უზრუნველყოფს მოწვეული მაღალკვალიფიციური ექსპერტების მეშვეობით, სხვადასხვა ტიპის საინვესტიციო და ბიზნეს პროექტების კომპლექსურ, სამართლებრივ–ეკონომიკურ ექსპერტიზას და შესაბამისი დასკვნებისა და რეკომენდაციების გაცემას.

Legal and consultancy support to investment and business projects in compliance with civil, entrepreneurial, tax, customs, administrative and labor laws of Georgia.

Representation and advocacy services in accordance with the best interests of our clients at state institutions and judicial bodies of any instance or at arbitration tribunals;

Holding negotiations and making agreements with private and state organizations and institutions in accordance with the best interests of clients.

Drafting and concluding contracts, agreements and memorandums of any type in accordance with the best interests of clients.

Incorporation, registration, reorganization and liquidation of a commercial and non-commercial legal entity of any organizational and legal structure.

The Company ensures legal support related to movable and immovable property (purchase, alienation or encumbrance thereof), as well as to property registration with relevant registering bodies available in Georgia, and to achieve the goal, the Company ensures the preparation of all required documentation and the carrying out of all required legal actions .

The Company ensures the registration and protection of copyright and intellectual property rights throughout the territory of Georgia.

The Company carries out the expertise of all types of legal documents and ensures the issuance of appropriate expert opinions and relevant recommendations.

The Company ensures, with the assistance of invited high-qualified experts, the complex, legal and economic expertise of different type investment and business projects, and the issuance of appropriate opinions and recommendations.